Jesteś tutaj

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości  Kształcenia:

Dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz

Zakres zadań Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym funkcjonuje System Zarządzania Jakością Kształcenia wspierający rozwój uczelnianej kultury jakości.

Ogólne ramy Systemu określa uchwała nr 12/2015 Senatu Uczelni. System służy realizacji „Polityki jakości kształcenia” Uczelni i wzmocnieniu jej potencjału dydaktycznego. Na poziomie wydziałowym, celem Systemu jest zapewnienie osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia poprzez wsparcie indywidualnych i instytucjonalnych wysiłków w tym zakresie.

System jest tworzony przy udziale społeczności akademickiej i interesariuszy Uczelni:

·         zgodnie z wymaganiami i wytycznymi zewnętrznymi, w tym postanowieniami Procesu Bolońskiego i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (w szczególności według Standardów i wskazówek zapewnienia jakości kształcenia w EOSW opracowanych przez ENQA),

·         zgodnie z wizją, misją i strategią Uczelni,

·         z uwzględnieniem autonomii i specyfiki Wydziałów,

·         w oparciu o uczelniane, krajowe i międzynarodowe dobre praktyki i dotychczasowe doświadczenia w zakresie zarządzania jakością kształcenia, drogą szerokich konsultacji i dialogu, z poszanowaniem wartości i tradycji akademickich.

Efektywność systemu uczelnianego jest weryfikowana m.in. przez zewnętrzny system zapewnienia jakości (akredytacje). Za jakość kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uczelni, w tym władze, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych Uczelni – poprzez swoją postawę i działania.

Formalna struktura organizacyjna Systemu służy zapewnieniu, ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia w Uczelni, jak również ma za zadanie inspirować, wspierać i koordynować indywidualne oraz instytucjonalne działania w tym zakresie.

Podstawową strukturę organizacyjną Systemu wspierającą Władze WUM w zarządzaniu jakością kształcenia tworzą:

·         Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,

·         Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia,

·         Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Głównym zadaniem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia jest nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, w tym:

1.       Kierowanie pracami Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;

2.       Promowanie Systemu oraz kultury jakości kształcenia wśród społeczności akademickiej Uczelni;

3.       Udzielanie informacji i nawiązywanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi Uczelni w sprawach związanych z Systemem;

4.       Nadzór nad opracowaniem i składanie Rektorowi:

a.       Rekomendacji celów i działań Uczelni w zakresie zarządzania jakością kształcenia;

b.       Projektów ram instytucjonalnych Systemu na poziomie uczelnianym;

c.        Do końca grudnia każdego roku:

- „Uczelnianego raportu z oceny jakości kształcenia” (przykładowe raporty), uwzgledniającego dane z raportów wydziałowych i CKP,

- „Uczelnianego planu poprawy jakości kształcenia” ze wskazaniem celów, odpowiedzialności i harmonogramu działań projakościowych;

5.       Przedstawianie Senatowi Uczelni ww. projektów procedur oraz raportów;

6.       Monitorowanie jakości procesu kształcenia na poziomie uczelnianym;

7.       Nadzór nad okresową analizą i oceną jakości procesu i efektów kształcenia nad poziomie uczelnianym;

8.       Nadzór nad okresową analizą i oceną funkcjonowania i efektywności Systemu na poziomie uczelnianym;

9.       Nadzór nad wdrażaniem działań doskonalących na poziomie uczelnianym;

10.    Inspirowanie i nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia.

Realizując swoje zadania, Pełnomocnik współpracuje z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia oraz Biurem Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Źródło: Dokument Rektora powołujący Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz określający zakres zadań z dnia 01.09.2012r.

Do podstawowych funkcji Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia należy zapewnienie, ocena i doskonalenie jakości kształcenia poprzez:

1.       Ustalenie przejrzystego zakresu odpowiedzialności za zarządzanie jakością kształcenia;

2.       Określanie jasnych celów i planów poprawy jakości kształcenia;

3.       Dostarczanie czytelnych wzorców i standardów postępowania w zakresie kształcenia oraz zarządzania jakością kształcenia;

4.       Wdrażanie skutecznych, wielowymiarowych narzędzi zarządzania jakością kształcenia,

5.       Ciągłe monitorowanie jakości procesu kształcenia;

6.       Regularną ocenę jakości procesu i efektów kształcenia;

7.       Podejmowanie stosownych, systematycznych działań doskonalących;

8.       Stymulowanie i nagradzanie wysokiej jakości kształcenia;

9.       Rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich;

10.    Identyfikację, promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia oraz zarządzania jakością kształcenia;

11.    Publikowanie informacji na temat jakości procesu i efektów kształcenia;

12.    Rozwój współpracy w dziedzinie zarządzania jakością kształcenia z interesariuszami i partnerami Uczelni z kraju i zagranicy.

Źródło: Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – ogólne ramy instytucjonalne, paragraf 3

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Zespół który pełni wobec Rektora Uczelni funkcję doradczą i rekomendacyjną.

Zadania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia pokrywają się wcześniej opisanymi zadaniami Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia:

1.       Opracowywanie i przedstawianie Rektorowi:

a)       rekomendacji celów i działań Uczelni w zakresie zarządzania jakością kształcenia,

b)       projektów ram instytucjonalnych Systemu na poziomie uczelnianym,

c)       do końca stycznia każdego roku:

- „Uczelnianego raportu z oceny jakości kształcenia” za poprzedni rok akademicki, uwzględniającego dane z raportów wydziałowych i CKP (przykładowe raporty);

- „Uczelnianego planu poprawy jakości kształcenia” na dany rok kalendarzowy, ze wskazaniem celów, odpowiedzialności i harmonogramu działań projakościowych;

2.       Stałe monitorowanie jakości procesu kształcenia na poziomie uczelnianym;

3.       Okresowa analiza i ocena jakości procesu i efektów kształcenia na poziomie uczelnianym;

4.       Okresowa analiza i ocena funkcjonowania i efektywności Systemu na poziomie uczelnianym;

5.       Nadzór nad wdrażaniem działań doskonalących na poziomie uczelnianym;

6.       Inspirowanie i nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia.

Źródło: Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – ogólne ramy instytucjonalne, paragraf 10-11

Przydatne linki:

1.       Akty prawne, procedury, Uchwały Senatu i Zarządzenia JM Rektora.

2.       Polityka Jakości Kształcenia WUM

3.       Procedura opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia