Jesteś tutaj

Ankiety studenckie

W ramach Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, regularnie przeprowadza się badanie opinii studentów.
Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w badaniu opinii studentów są następujące ankietyi:

 1. Studencka ankieta oceny zajęć i nauczycieli akademickich (AOZINA),
 2. Studencka ankieta oceny praktyk (AOP),
 3. Studencka ankieta oceny warunków studiowania (AOWS).

Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w Wirtualnym Dziekanacie (ssl.wum.edu.pl) i przeprowadzane zgodnie z nową procedurą badania opinii studentów WUM wprowadzoną Zarządzeniem nr 92/2014 Rektora.

Ankieta Oceny Zajęć i Nauczycieli Akademickich (AOZINA):

 • Obowiązkowa
 • Łatwa w obsłudze patrz: Instrukcja wypełniania
 • Dostosowana do specyfiki zajęć
 • Czas trwania: od października do 30 września

Ankieta Oceny Praktyk (AOP):

 • Udział w ankiecie jest dobrowolny
 • Pozwala na ocenę praktyk realizowanych w ramach programu studiów, poza WUM

 • Czas trwania: od października do 30 września

Ankieta Oceny Warunków Studiowania (AOWS):

 • Udział w ankiecie jest dobrowolny
 • Służy zebraniu opinii na temat jakości wsparcia oferowanego studentom (m.in. pracy Dziekanatów i sekretariatów, infrastruktury, biblioteki, informacji dla studentów, itp.)
 • Czas trwania: od stycznia do 31 lipca

Ankiety zostały opracowane przez Uczelniany Zespół ds. Ankiety Studenckiej z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Studentów.

Wyniki ankiet są brane pod uwagę w ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w tym służą:

 • jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich,
 • jako jedno z kryteriów przy przyznawaniu stypendiów doktoranckich,
 • do wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli,
 • do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia,

 • do podjęcia wymaganych – indywidualnych i instytucjonalnych – działań doskonalących.

Zapraszamy również do zapoznania się z raportami z wyników ankiet studenckich z poprzednich lat. Dostęp do szczegółowych wyników mają m.in. ocenieni nauczyciele, ich przełożeni, Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia oraz Przewodniczący Uczelnianego i Wydziałowych Samorządów Studentów.

!!! UWAGI dot. AOZINA:
Serdecznie prosimy o wybór i ocenę tylko tych wykładowców, z którymi mieli Państwo zajęcia z danego przedmiotu. Jeżeli nazwisko prowadzącego nie wyświetla się w zakładce „Nauczyciele przypisani do przedmiotu” można je wyszukać w zakładce „Wszyscy nauczyciele WUM”. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Prosimy również o niewypełnianie kwestionariuszy przedmiotów, których nie realizowali Państwo na WUM. W przypadku nieścisłości w liście przedmiotów objętych ankietą (np. braku przedmiotów, występowania przedmiotów realizowanych zagranicą – w ramach ERASMUS-a, itp.) prosimy o kontakt z Dziekanatem w celu aktualizacji listy.

Szczegółowe wyniki ankiety są dostępne poprzez Portal SSL-VPN (zakładka Portal wykładowców – Ankieta Studencka).
Dostęp do wyników jest zhierarchizowany na 4 poziomach:

 1. Poziom A:
  Nauczyciel akademicki – własny raport indywidualny;
 2. Poziom B:
  Kierownik jednostki dydaktycznej – własny raport indywidualny jako nauczyciela akademickiego, ranking wykładowców jednostki z dostępem do ich raportów indywidualnych, raport ocen przedmiotów prowadzonych przez wykładowców jednostki; ·
 3. Poziom C:
  Dziekan Wydziału i Przewodniczący Wydziałowych Samorządów Studentów – własny raport indywidualny jako nauczyciela akademickiego, ranking wykładowców dla każdej z jednostek wydziału, ranking wykładowców wydziału (z dostępem do raportów indywidualnych), raport ocen przedmiotów prowadzonych przez wykładowców wydziału (w podziale na jednostki); 
 4. Poziom D:
  Rektor, Prorektorzy i Przewodniczący Samorządu Studentów Uczelni – ranking wykładowców dla całej Uczelni, każdego z wydziałów i każdej z jednostek wydziału (z dostępem do raportów indywidualnych), raport ocen przedmiotów prowadzonych przez wykładowców Uczelni (w podziale na jednostki).

Szczegółowe wyniki zostały również przekazane Wydziałowym Zespołom ds. Jakości Kształcenia.